Portfolio > Furniture

Detail of wedged tenon joinery on Ambrosia Top table
Detail of wedged tenon joinery on Ambrosia Top table
2011