Portfolio > Furniture

Detail of Leg to Skirt to Top Transition
Detail of Leg to Skirt to Top Transition
2018